Privacy Statement

“GaFileVrij.nl”

Eén van de projecten waar Groningen mee te maken krijgt is Aanpak Ring Zuid. Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg krijgen weggebruikers te maken met versmalde wegen, waardoor de zuidelijke ringweg minder automobilisten kan verwerken. In dit kader helpt Groningen Bereikbaar automobilisten na te denken over andere vormen van reizen en/of werken. Met de actie GaFileVrij stimuleert Groningen Bereikbaar automobilisten die regelmatig tijdens de spits op de N7 tussen het Julianaplein en de Europaweg rijden, om dit niet of minder vaak te doen.

 

Innovactory International B.V. (hierna: Innovactory) voert in opdracht van de Provincie Groningen de campagne GaFileVrij.nl uit met als doel om tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg het verkeer voldoende te laten doorstromenHet project start op 10 april 2018. De werving wordt ondersteund door camera’s welke starten op 28 mei 2018. Het project duurt naar verwachting tot 2 september 2020. Deelname aan het project is geheel vrijwillig.

 

Innovactory verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens van deelnemers door het meten en analyseren van hun mobiliteitsgedrag tijdens het project GaFileVrij.nl. Deze persoonsgegevens verkrijgen wij onder andere:

 • Door camera’s in en rondom Groningen (kenteken);
 • Van de RDW aan de hand van de geregistreerde kentekens;
 • Door automobilisten die zich aanmelden voor het project (kenteken & NAW-gegevens);
 • Tijdens de looptijd van het project door het gebruik van de App TimesUpp (Android en iOS) i.c.m. de Gps-functie op de smartphone (Gps-ritregistraties).

De verwerking van deze gegevens verloopt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

 

Wie is er verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

In het kader van onderhavig project dient onderscheid gemaakt te worden tussen twee mogelijke fases.

 

Indien degene wiens persoonsgegevens het betreft zich (nog) niet heeft aangemeld voor deelname aan het project, vindt de verwerking van de persoonsgegevens plaats onder verantwoordelijkheid van de Provincie Groningen. Het project wordt uitgevoerd door Innovactory als uitvoerder en verwerker van het GaFileVrij.nl project.

 

Indien en zodra degene wiens persoonsgegevens het betreft zich heeft aangemeld voor deelname aan het project, vindt de verwerking van de persoonsgegevens plaats onder de verantwoordelijkheid van Innovactory. Ook in dat geval wordt het project uitgevoerd door Innovactory.

 

Welke gegevens worden van mij verwerkt?

Wanneer jij deelneemt aan het project GaFileVrij.nl, zullen de volgende gegevens van jou worden verwerkt:

 • Kenteken(s), locatie en datum/tijd van herkenning d.m.v. camera-detectie;
 • Naam, adres en woonplaats, zoals door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding voor het project;
 • Gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en werkadres, zoals door de deelnemer zelf opgegeven bij aanmelding voor het project;
 • Gps-ritregistraties via de mobiele telefoon of tablet d.m.v. de App TimesUpp, nadat de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven.

Voor bewaartermijnen van gegevens van niet-deelnemers wordt verwezen naar sub “Bewaren van jouw persoonsgegevens”.

Wil je niet gezien worden door de camera’s?

Op grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer[1] kun je aangeven niet vastgelegd te willen worden door de camera’s (vanaf 28 mei 2018 tot en met 20 juli 2018) voor GaFileVrij.nl. Je kunt dit specifiek aangeven op de website www.gafilevrij.nl/afmelden/. Jouw registratie op deze website vindt plaats op basis van jouw kenteken. Deze beveiligde database wordt beheerd door Innovactory. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG afdoende beschermd. Jouw gegevens, die worden verzameld in het kader van deze afmelding, zullen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld worden gebruikt. Na registratie op de website tot afmelden, zal jouw verzoek direct in behandeling worden genomen waarna het tot maximaal 2 werkdagen duurt totdat jouw gegevens bij alle partijen zijn verwijderd. Je kunt hierna niet meer mee doen aan het GaFileVrij.nl project.

 

Je kunt jezelf ook algemeen afmelden om benaderd te worden voor onderzoek of deelname aan alle mobiliteits-, spitsmijdingsprojecten per post. Dan kan je jezelf afmelden bij het Nationaal Postregister via www.postfilter.nl.  Uitnodigingen van dergelijke projecten vallen onder de categorie ‘Auto en toebehoren’. Je moet de volgende stappen volgen:

 • Ga naar postfilter.nlen klik in de paragraaf ‘Nationaal Postregister’ op de knop ‘Regel het hier’;
 • Maak een account aan en vul jouw persoonlijke gegevens in;
 • Selecteer in ieder geval de categorie ‘Auto en toebehoren’ als deelblokkade;
 • Voltooi jouw inschrijving door op ‘opslaan’ te klikken.

Houd er rekening mee dat het twee tot vier weken kan duren voor de inschrijving bij alle partijen is verwerkt.

 

Waarvoor worden de camera’s voor het project GaFileVrij.nl in Groningen voor gebruikt?

Om de regio bereikbaar te houden en ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg voldoende blijft doorstromen, is het nodig om het aantal auto’s in de spits te verminderen. Dit doen we onder andere door het gericht aanbieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen aan automobilisten die frequent worden waargenomen in de spits.

 

Vanaf 28 mei 2018 vinden daarvoor 8 weken lang verkeersmetingen plaats in en rond Groningen. Deze kentekenregistraties zijn op 17 mei 2018 aangekondigd in een persbericht door Groningen Bereikbaar.

Wat registreren de camera’s?

Het verkeersonderzoek bestaat uit de analyse van verkeersstromen, die in kaart worden gebracht o.a. met behulp van de registratie van kentekens met camera’s. De camera’s worden daarbij uitsluitend gebruikt om het kenteken, het passagetijdstip en de locatie te registreren van autoverkeer. Hieruit kunnen dan ritfrequentie van het verkeer worden afgeleid. De frequenties bepalen samen met het kenteken het potentieel deelnemers-profiel.

Hoe komt u aan mijn persoonsgegevens?

De meeste gegevens verstrekt de deelnemer zelf  (zie ook: Welke gegevens worden van mij verwerkt?.)

Om de juiste doelgroep te belonen worden van frequent waargenomen automobilisten voor GaFileVrij.nl bij de RDW aan de hand van de geregistreerde voertuigkentekens het bijbehorende adres opgevraagd. Dit gebeurt in overeenstemming met de AVG en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Afhankelijk van de vraag of jij jezelf al dan niet als deelnemer hebt aangemeld voor het project, vindt de verwerking van jouw persoonsgegevens plaats in geval van deelname op grond van de AVG[2]. In het geval van geen deelname geldt dat wegbeheerders op grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer[3] adressen kunnen opvragen in het kentekenregister als dit voor hun publieke taak nodig is. Groningen Bereikbaar heeft als wegbeheerder de publieke taak om, in het kader van groot onderhoud, te zorgen voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming door middel van spitsmijdingen. Op grond van deze taak zijn de adressen voor GaFileVrij.nl opgevraagd bij de rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).

Indien je vragen hebt over het verstrekken van persoonsgegevens door de RDW, dan verwijzen wij je naar de folder ‘Hoe beschermt de RDW mijn privacy?’. Deze folder is te downloaden op de website van de RDW: www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Hoe-beschermt-de-RDW-mijn-privacy.aspx.

Daarnaast geven deelnemers zelf tijdens het aanmeldingsproces een aantal gegevens op.

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Jouw persoonsgegevens worden door Innovactory niet aan derden verstrekt, tenzij je daar toestemming voor geeft of er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Beveiliging van jouw gegevens

De database met jouw persoonsgegevens en de website www.gafilevrij.nl hebben beveiligingsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt, of zonder toestemming wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de AVG afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en zijn zodoende niet direct naar de persoon zelf te herleiden.

Jouw gegevens worden beschermd met de volgende technische en organisatorische maatregelen:
• Logische toegangscontrole, gebruikmakend van wachtwoorden;
• Automatisch loggen van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
• Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
• Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
• Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
• Een beveiligd intern netwerk;
• Snelle correctie van onjuistheden in je persoonlijke gegevens;
• Samenwerking met gerenommeerde beveiligingssystemen voor online betalingen en transacties; je kunt dit o.a. zien door het slotje onderin je internet browser.

Innovactory heeft binnen haar organisatie een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, die toeziet op de beveiliging van jouw gegevens en de naleving van het bepaalde in de AVG. De functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@innovactory.com

Inzage in jouw gegevens

Je kunt jouw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend zijn, schriftelijk opvragen via Innovactory. Je kunt ons ook verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doeleinde of de doeleinden van jouw deelname onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Goed om te weten: Innovactory bewaart jouw persoonsgegevens altijd zo lang als dat moet van de wet. Daarna verwijderen we ze, behalve als er een goede reden is om ze nog iets langer te bewaren. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend en we hier nog mee bezig zijn.

Om bovenstaande recht uit te oefenen, kunt je een schriftelijk verzoek richten aan Innovactory, Bolderweg 2 1332 AT Almere. Gebruik hierbij als onderwerp ‘Gegevens GaFileVrij.nl Groningen’. Stuur een kopie van jouw kentekenbewijs en identiteitskaart of paspoort mee en plaats je handtekening op de aanvraag. Zo weten we zeker dat jij het bent die deze persoonlijke gegevens opvraagt en dit niet zonder je toestemming gebeurt. We hebben het Burgerservicenummer (BSN) en de foto niet nodig. Maak deze dus onherkenbaar.

Het klantencontact centrum deelt jou schriftelijk binnen vier weken mee of jouw persoon betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Op verzoek kan er een digitale kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt verstrekt.

Bewaren van jouw persoonsgegevens

De verzamelde camera beelden, worden binnen 12[4] weken na verwerking uit de database van GaFileVrij.nl verwijderd. Het potentieel deelnemers-profiel waarmee u zichzelf kunt aanmelden bij GaFileVrij.nl, wordt tot maximaal 4 weken na het einde van het project bewaard.

Persoonsgegevens van deelnemers die aangegeven hebben mee te willen doen aan GaFileVrij.nl, worden tot maximaal 4 weken na het einde van het project bewaard, behoudens jouw expliciete toestemming om de gegevens langer te mogen bewaren.

Het doel om de gegevens nog maximaal 4 weken te bewaren is:

 • Analyse en leermomenten van het project vast te stellen;
 • Verbetering van de diensten van Innovactory;
 • Projectresultaten en verantwoordelijkheid richting opdrachtgever.

Gegevens, die worden gebruikt voor verkeersonderzoek door Groningen Bereikbaar (bijvoorbeeld voor maatregelen om de files te verminderen), worden mogelijk langer bewaard voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een persoon.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Hierdoor kunnen we onder meer nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data uitsluitend geaggregeerd, en dus geanonimiseerd, zodat deze gegevens niet zijn te herleiden naar een persoon.

Tracking cookies van onszelf

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.“

Cookie-instellingen in uw browser

U kunt zelf de cookie-instelling van uw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de ‘Help’-functie van die browser de informatie worden gevonden om de cookie-instellingen aan te passen.

 

Vragen en meer informatie

Voor al uw vragen over het GaFileVrij.nl project, daaronder begrepen de aan het project gerelateerde vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot het klantencontact centrum van GaFileVrij.nl via groningen@gafilevrij.nl of privacy@innovactory.com.

Een overzicht met antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van: www.gafilevrij.nl.

Meer informatie over verkeersonderzoeken en kentekenregistraties kunt u vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/verkeersonderzoek

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 20 december 2018.

 

 

[1] Dit recht is opgenomen in de wet van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer onder artikel 47 sub c

[2] Zie: ingeval van deelname op grond van AVG-artikel 6 lid 1 sub a, ingeval u (nog) niet deelneemt op grond van AVG-artikel 6 lid 1 sub e

[3] Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft dit vastgelegd in artikel 44, lid 4 sub c

[4] Hiermee voldoet Innovactory aan de eis uit de wet Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer artikel 44, lid 4 sub c